වෙත: Taizhou Chendi Electromechanical Co., Ltd. අවසන් පිවිසුම: {keywords} පැය {keywords} විනාඩි පෙර
*පණිවුඩය(වර්ණ, ප්රමාණය, ද්රව්ය ආදිය ඇතුළු නිෂ්පාදන විස්තර ඇතුළු කරන්න.)
I would like some more details.
Product Requirements:
Customization:
භාරදීමේ වේලාව:
Payment:
Shipping:
Usage:
Upload Attachment  ((Max 5 files. Support jpg, jpeg, png, gif, txt, doc, pdf, xls, docx, xlsx , less than 5MB))
ස්පර්ශ සහ අමතර විස්තර
- -
Request මිල පරීක්ෂා සහතිකය නිෂ්පාදන පිරිවිතර සමාගම් පැතිකඩ
පුද්ගලිකත්ව ප්රකාශය: ඔබේ පෞද්ගලිකත්වය අප සතු අතිවැදගත් වැදගත්කමයි. ඔබේ ප්රකාශය අවසරයකින් තොරව ඕනෑම බාහිර සමාගමකට ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරු කිසිවිටෙකත් ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරු නිකුත් නොකරයි.